1. Generelt

Vilkårene i indeværende skrivelse er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, i enhver form, fra Digital-Media ApS (herefter kaldet DM) og dennes eventuelle tilknyttede selskaber.

Indeværende betingelser kan kun afviges, såfremt DM skriftligt bekræfter dette efter skriftlig anmodning fra kunden.

Ved indgåelse af aftale er denne uopsigelig og ikke annullerbar fra kundens side.

Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at videreforhandle DMs ydelser, uden forudgående skriftlig godkendelse fra DM. Dette gælder dog ikke nominerede medie- og reklamebureauer.

2. Priser

Alle priser i DMs portefølje, tilbud mv. er som udgangspunkt angivet ex moms (25%). Der tages forbehold for regulering i priser, der ikke er påvirkede af DM.

3. Levering fra kunden

Kunden skal levere filer/materiale efter specifikation fra DM. Det er til enhver tid kundens ansvar at levere login til fx hjemmeside, dk-hostmaster, DNS, FTP, Google-konti mv. straks efter aftalens indgåelse.

Kunden er jf. indeværende blevet gjort bekendt med, at en undladelse af at levere relevante tekniske logins og informationer (som bl.a. ovenstående), ikke berettiger en opsigelse af aftalen, og den aftalte periode korrigeres ikke på baggrund af dette.

Fremkommer materialet i en stand, hvor det ikke opfylder de angivne specifikationer, er det kundens ansvar at bringe dette i orden, inden for maksimal 14 dage fra skriftlig henvendelse fra DM.

Al reklamemateriale skal overholde de internationale kodekser og regler for markedsføring.

4. Aftalens indhold

Skulle der imod forventning være fejl i det angivne i tilbuddet, kontrakten eller ordrebekræftelsen, skal dette straks tilkendegives overfor DM.

DM forbeholder sig ret til at ændre samtlige vilkår i aftalen, såfremt aftalen med udbydere og leverandører ændres.

5. Betaling

Betalingsbetingelser er anført i ordrebekræftelsen.

DM forbeholder sig ret til opkrævning af omkostningsdækkende administrationsgebyr.

Ved for sen betaling beregnes renter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato. DM forbeholder sig ret til at ændre betalingsbetingelser, såfremt der fremkommer oplysninger om kundens eventuelle manglende betalingsevne.

Enhver forsinkelse af betalinger berettiger DM til straks at ophæve alle indgåede aftaler med kunden.

Kunden er jf. indeværende blevet gjort bekendt med, at en undladelse af at levere betalinger til tiden, ikke berettiger en opsigelse af aftalen fra kundens side, og den aftalte periode korrigeres ikke på baggrund af dette.

6. Opsigelse

Ved indgåelse af aftale er denne bindende i 12 måneder, medmindre andet er angivet i aftalen. Aftalen skal opsiges skriftligt ved mail til kampagne@digitalmedia.dk.

Såfremt aftalen ikke opsiges med mindst 3 måneders varsel før udløb, fornys aftalen automatisk i 12 måneder.

DM er til enhver tid berettiget til at opsige aftalen med 3 måneders varsel.

Såfremt betalingen af kundens leverance er opdelt i rater, og kunden ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser, forfalder det samlede ordrebeløb straks.

7. Ansvar

DM påtager sig på intet tidspunkt ansvar for kundens/brugerens eventuelt manglende forståelse og/eller kundskaber i forbindelse med de aftalte ydelser og tilhørende systemer, samt disses anvendelse.

Kampagnen kører i den skriftligt aftalte periode. DM er ikke ansvarlig for ændringer der er forårsaget af udefrakommende hændelser som strejke, lockout, driftsproblemer, uroligheder, blokader, force majeure og lignende.

DM er på ingen måde forpligtet til at betale erstatning af nogen art, på baggrund af ovenstående tilfælde.

Digital-Media ApS | Ragnagade 7, 2100 København Ø | CVR: 40916733